คนที่ฉี ด ซิโ นฟ าร์มแล้ว

สำนักข่า วต่างประเทศรายงานจากเมือ งโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ว่า ล่าสุดเมื่อ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของศรีลังกาพบว่า

วั คซี นป้องกัน (c v-19) ของซิโนฟาร์ม (Sinopharm) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน มีประสิทธิภาพสูงในการต้านไ ว รั สฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพั นธุ์เ ด ล ตา (Delta) ซึ่งกลายเป็นสายพั นธุ์หลักที่แพ ร่ทั่วโลกในขณะนี้

เราพบวั คซี นดังกล่าวมีประสิทธิภาพป้ องกันสายพันธุ์เด ลตาในระดับสูง โดยการตอบสนองของแอนติบอดีต่อสายพันธุ์เดลตาและแอนติบอดีชนิดลบล้างฤ ทธิ์มีระดับคล้ายคลึงหลังการติดตามธรรมชาติ มหาวิทยาลัยฯ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์

การศึกษาพบว่าร้อยละ 95 ของผู้ฉี ดวั ค ซี นของซิโนฟา ร์มครบโด๊สพัฒนาแอนติบอดีคล้ายผู้ ติ ดไ ว รั สฯ ตามธรรมชาติ อีกทั้งพบว่าวั ค ซี นซิโนฟาร์ม จำนวน 2 โด๊ส สร้างแอนติบอดีชนิดล บล้างฤทธิ์ในผู้รับร้อยละ 81.25 ใกล้เคียงกับกลุ่มคนที่มีประวัติป่ว ยc v-19 ตามธรรมชาติ

ทีมวิจัยประกอบด้วยศาสตราจา รย์นีลิกา มาลาวิก นักวิทยาศาสตร์ชาวศรีลังกา หัวหน้าแผนกภูมิคุ้มกันวิทย าและเวชศาสตร์โมเลกุลจากมหาวิทยาลัยฯ ดอกเตอร์จันทิมา จีวรรณดารา รวมถึงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ได้แก่ ศาสตราจารย์เกรแฮม ออกก์ และศาสตราจารย์อเลน ทาวเซนด์

มาลาวิกเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่าวั คซี นของซิโนฟาร์มเป็นวั คซี นที่ใช้กันมากที่สุดในศรีลังกาขณะนี้ สืบเนื่องจากปริมาณวั ค ซี นที่มีสำรองอยู่ภายในประเทศ

โดยศรีลังกาดำเนินการฉี ดวั คซี นของซิโนฟาร์ม โด๊สแรก ให้ประชาชน 4.63 ล้านคนแล้ว

และมีผู้ฉี ด วัค ซี นโด๊สสอง 1.29 ล้านคน โดยไม่มีรายงานกรณีผลข้างเคียงร้ายแรงเชื่อมโยงกับวัคซีนแต่อย่างใด

มาลาวิกกล่าวว่าการศึกษาข้างต้นเป็นงานวิจัยด้านข้อมูลวั ค ซี นของซิโนฟาร์มชิ้นแรกที่มีการเผยแ พร่ในโลก โดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจ ารณ าทุกแง่มุมที่เป็นไปได้ของระบบภูมิคุ้มหลังการฉี ด วั ค ซีนตัวนี้ ซึ่งถูกนำไปศึกษาประสิทธิภาพการป้ องกันสายพั นธุ์อัลฟา (Alpha) เบตา (Beta) ตลอดจนไ วรั สฯ สายพั นธุ์ดั้งเดิมด้วย

ข้อสรุปของรายงานนี้คือเมื่อเป็นสายพั นธุ์เดลตาและสายพั นธุ์อื่นๆ วั ค ซี นของซิ โ น ฟ าร์มสามารถกร ะตุ้ นการตอบสนองของแอน ติ บ อ ดีในระดับใกล้เคียงกับคนที่ติดไ วรั สฯ ตามธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีมาก มาลาวิกระบุ ร้อยละ 98 ของกลุ่มคนอายุ 20-40 ปีมีการพัฒนาแอ นติบ อ ดี

ขณะสัดส่วนดังกล่าวในกลุ่มคนอายุมากกว่า 60 ปี อยู่ที่ร้อยละ 93 ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากคนสูงอายุมีแนวโน้มตอบสนองต่อวั คซี นน้อยกว่า

ทั้งนี้ มาลาวิกเสริมว่าข้อมูลของซิโนฟาร์มรูปแบบดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่ในโลกมาก่อน และข้อมูลการใช้งานจริงเช่นนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านวั ค ซี นทั้งในและต่างประเทศ

ขอบคุณที่มาจาก สำนักข่าวซินหัว

Facebook Comments Box