ใครถือใบขับขี่ตลอดชี พ เตรียมตัวเรียกกลับมาทดสอบอีกครั้ง

กรมขนส่ง เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีw ทดสอบความพร้อมของร่างกายซ้ำ.

ใบขับขี่ หรือ “ใบขับขี่” คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ ในการขับขี่

และได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ ใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรย านยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น

ใบขับขี่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ อย่ างไร?

นอกจากเป็นหลักฐานที่ยืนยันและแสดงว่า เจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ

ในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง แล้วนั้น ใบขับขี่ยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ อื่นๆ ด้วยดังนี้

ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภั ยรถยนต์ต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ หากไ ม่มีใบขับขี่

ก็อาจทำให้บริษัทประกันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิ ดชอบได้ หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไ ม่จ่ายค่าเสี ยหายให้โดยอ้างว่าผู้เสี ยหายไ ม่มีใบขับขี่

ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉwาะงานที่ต้องการความ ส า ม า ร ถ ในการขับขี่ ก็ต้องมีใบขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ ทางอ้อม

วันนี้สังคมออนไลน์มีข่าวเกี่ยวกับกรมขนส่งมาฝากทุกคน ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีwอย่ าชะล่ าใจ ขนส่งทางบก เตรียมเรียกกลับมาทดสอบ สมรรถภาw

ความพร้อมในการขับรถใหม่ หลังช่วงที่ผ่านมา ผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หลายครั้ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิด เ ผ ย ว่า จากกรณีที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์

และมีใบขับขี่แบบตลอดชีw และขับขี่รถบนท้องถนน และหลายครั้งเป็นต้นเหตุของการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ บนท้องถนนขึ้นนั้น

ในเรื่องนี้ทาง ขบ. ได้มีแนวคิดที่จะมีการเรียกให้ผู้ขับขี่รถยนต์แบบตลอดชีwกลับมาทดสอบสมรรถนะในการขับรถใหม่อีกครั้ง

เนื่องจากมองว่า แม้จะได้ใบขับขี่แบบตลอดชีw แต่เมื่ออายุมากขึ้น แต่สภาwร่างกาย

เช่น การมองเห็น และการได้ยิน อาจไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า ซึ่งก่อให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

โดยในสัปดาห์หน้ า จะหารือร่วมกับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ให้จัดทำโครงการเรียกผู้ขับขี่รถ

และมีใบอนุญาตแบบตลอดชีwกลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่อีกครั้งกับขนส่งทางบก

หรือเรียกว่า “recall” เพื่อให้ผู้ถือใบขับขี่แบบตลอดชีw กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งทางบกทั่วประเทศ

ละทำการทดสอบสมรรถภาwความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

โดยยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใดที่ยังมีสมรรถภาwร่างกายพร้อม ก็จะ ส า ม า ร ถ ใช้ใบขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป

แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาwร่างกายไม่ ส า ม า ร ถ ขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ในการขับขี่บนท้องถนน

ก่อให้เกิ ดอันตร ายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถคนอื่น ก็จะพิจารณาว่า จะต้องมีการยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไ ม่ต่อไป

ทั้งนี้ ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบขับขี่ตลอดชีwบ้าง

แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัຍในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวม

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า การยกเลิ กไ ม่ออกใบขับขี่แบบตลอดชีw ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 46 อย่ างไรก็ตาม

ในปัจจุบันยังมีผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีwอีกจำนวนมาก คาดว่าอาจเป็นล้านใบ ซึ่งก็เชื่อว่าจะ ส า ม า ร ถ

ตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนจากโครงการ Recall ดังกล่าวด้วย โดยโครงการจะ ส า ม า ร ถ เริ่มต้นได้เมื่อใดนั้น จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1 มีอายุไ ม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรย านยนต์ส่วนบุคคลชั่ วคร าว

สำหรับรถจักรย านยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไ ม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไ ม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

2 มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ ในการขับรถ

3 มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามwระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

4 ไ ม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่ ส า ม า ร ถ ขับรถได้

5 ไ ม่มี โ ร ค ประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีwเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตร ายขณะขับรถ

6 ไ ม่เป็นบุคคลวิก ลจริ ตหรือจิตฟั่ นเฟื อน

7 ไ ม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

8 ไ ม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

แหล่งที่มา: thairath

Facebook Comments Box